Home
Home

Zasady

 

REGULAMIN
zamieszczenia oferty w Planerze Turystycznym/katalogu produktów turystycznych Suwalszczyzny i Mazur Garbatych

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji oferty turystycznej usługodawców za pośrednictwem publikacji internetowej innowacyjnego Planera turystycznego/katalogu produktów turystycznych Suwalszczyzny i Mazur Garbatych - umożliwiającej promocję i sprzedaż:
  • Indywidualnych produktów turystycznych
  • Pakietu produktów sieciowych Turystycznej Sieci Współpracy (TSW) „Klastra „SUWALSZCZYZNA –MAZURY”
 2. Publikacja internetowa powstała w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy - „klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wpierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną przy współpracy Partnerów: Gminy Miasta Augustów, Gminy Miasta Ełk, Gminy Gołdap, Suwalskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.
 3. Administratorem publikacji internetowej innowacyjnego Planera turystycznego/ katalogu produktów turystycznych Suwalszczyzny i Mazur Garbatych jest Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna ul. Kościuszki 82 lok. 7 !6-400 Suwałki.
 4. Przedstawicielami Administratora są konsultanci działający na obszarze 6 powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.


§ 2

WARUNKI PUBLIKOWANIA OFERTY

 1. Zamieszczenie oferty turystycznej w Planerze turystycznym/ katalogu produktów turystycznych Suwalszczyzny i Mazur Garbatych jest dobrowolne i nieodpłatne na okres próbny do 01.06. 2014r.
 2. Warunkiem zamieszczenia oferty na portalu jest:
  • Legalne działanie podmiotu i przestrzeganie przepisów Ustawy o Usługach Turystycznych (w przypadku kwater agroturystycznych obowiązkowy wpis do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie)
  • Świadczenie usług dobrej jakości, gdzie szczególnie istotne są estetyka obiektu i otoczenia, estetyka i funkcjonalność wyposażenia, estetyczny wygląd i prezencja personelu oraz sprawność i kultura obsługi gości – kompetencje w dziedzinie świadczonych usług, sposób udzielania informacji, zwracania się do gości, rozmowy przez telefon itp.
  • Branie czynnego udziału we wspólnej promocji regionu poprzez udostępnianie gościom odwiedzającym obiekt/atrakcję materiałów informacyjno- promocyjnych dotyczących Suwalszczyzny i Mazur Garbatych,
  • umieszczanie na stronach internetowych podmiotu linków do wspólnego Planera celem jego lepszego pozycjonowania, a także udzielania gościom informacji o atrakcjach i ofercie regionu.
  • Bieżące aktualizowanie zamieszczonej na portalu oferty.
  • Zaakceptowanie niniejszego regulaminu
 3. Warunkiem dalszej publikacji na portalu po 01.06.2014r. będzie podpisanie umowy z Administratorem oraz uiszczenie do 31.05.2014r. opłaty w wysokości:
  • 200 zł na rok przez obiekty komercyjne nie będące członkami Turystycznej Sieci Współpracy
  • 100 zł na rok przez obiekty komercyjne będące członkami Turystycznej Sieci Współpracy
  • 100 zł na rok przez twórców ludowych nie będących członkami Turystycznej Sieci Współpracy
  • 50 zł na rok przez twórców ludowych będących Członkami Turystycznej Sieci Współpracy

§ 3

NARUSZENIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA

 1. Komisja Jakości, składająca się z Partnerów projektu „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy- klaster „ Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi, zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy podmiot turystyczny promowany za pośrednictwem Publikacji internetowej innowacyjnego Planera turystycznego Suwalszczyzny i Mazur Garbatych - Internetowy katalog produktów turystycznych przestrzega powyższych warunków uczestnictwa. Jeżeli Komisja stwierdzi ewidentne naruszenia warunków uczestnictwa dany podmiot może zostać wykluczony z możliwości dalszej promocji.

 

§ 4

 1. Zmiany niniejszego regulaminu. mogą nastąpić do 31.12.2013r na wniosek Partnerów projektu „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy- klaster „Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi zaś po tym terminie na wniosek Administratora.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2013r.

 

Regulamin i oświadczenie uczestnika do pobrania (.doc).


 

Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki